tel: +48 790 331 828 / iwi@iwi.org.pl

RAPORT

 

Prezentujemy raport z badań terenowych pt. Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Raport powstał w wyniku analizy badań terenowych prowadzonych w 2015 i 2016 r. wśród przedstawicieli mniejszości karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej. Raport składa się z trzech częsci:

 

Cześć 1. Mniejszości etniczne w Polsce w perspektywie historycznej, w której koordynatorzy badań lokalnych (dr Katarzyna Jarecka-Stępień, mgr Anna Wilk i mgr Jacek Jaciubek) przedstawili kontekst historyczny i kulturowy funkcjonowania w Polsce mniejszości: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej.

 

Cześć 2. Działalność twórcza mniejszości etnicznej, w której dr Aleksandra Synowiec przedstawiła wyniki oraz analizę badań ilościowych (część 1 badań) oraz dr Karolina Kwiecień dokonała analizy wyników badań jakościowych (część 2 badań). Uzupełnieniem tych rozdziałów są eksperckie artykuły komentujące wyniki badań w poszczególnych grupach. Tekst o Karaimach przygotował mgr Marcin Zybała, o Łemkach – dr Aleksandra Synowiec, o Romach – dr Małgorzata Kołaczek oraz o Tatarach mgr Karolina Radłowska.

 

Cześć 3. Współpraca z mniejszościami – rekomendacje, w której dr Sylwia Jaskuła oraz prof. Leszek Korporowicz dokonali analizy wyników badań w kontekście teorii praw kulturowych i tym samym zarysowali szanse i wyzwania stojące przed mniejszościami we współczesnej Polsce oraz mgr Anna Wilk dokonała przeglądu najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje mniejszości etnicznych we współpracy z instytucjami państwowymi zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i lokalnym.

 

Raport został wydany w dwóch wersjach językowych - całość w języku polskim oraz obszerne fragmenty zostały przełożone na język angielski.

 

 

 

Z recenzji dr Mirosławy Kopystiańskiej:

Motywacja badawcza, jaka przyświecała autorom, wiąże się z potrzebą szerzenia wiedzy nt. funkcjonowania środowisk twórczych czterech mniejszości etnicznych: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. W obecnym nurcie etnografii i etnologii widzimy stałą potrzebę przeprowadzania badań, docierania do teorii praw kulturowych (cultural rights)...

 

Z recenzji dr. hab. Stefana Dudry prof. UZ:

Inicjatywa i pomysł takiego tomu są bardzo cenne. Należy z zadowoleniem przyjąć każdą formę popularyzacji wiedzy na temat istniejących i prowadzących działalność twórczą w Polsce mniejszości etnicznych. Pomimo dużej liczby publikacji poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym, które ukazały się drukiem po 1989 roku, wiedza społeczeństwa na ten temat nie jest zbyt duża.

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Obserwatorium Kultury 2015"